Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Nasze programy – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Nasze programy

Nasza szkoła w roku szkolnym 2011/2012 bierze udział w programie „Szkoła z klasą 2.0”. Program ten  ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Skierowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W ciągu całego roku szkolnego 2011/2012 w ramach programu będziemy realizowali szereg zadań. Rozpoczynamy od opracowania zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się tworząc Szkolny Kodeks 2.0 http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero


Owoce w szkle

Owoce w szkole

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III Celem programu  jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych


macius

PFPD

W ramach dziewiątej edycji projektu „Dobry jak chleb” prowadzonego przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”, dofinansowanie posiłków dla dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny korzystać z bezpłatnych posiłków, otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 3 000zł.Klub Bezpiecznego Puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka www.bezpiecznypuchatek.pl

W tym roku szkolnym nasza szkoła kolejny raz będzie realizowała program edukacyjny przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.Głównym celem tego programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, a także wytworzenie w nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia. Nauczyciele klas I prowadzą zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole i poza nią. Wykorzystują otrzymane materiały edukacyjne wraz ze scenariuszami lekcji.Puchatek w formie zabaw przekaże rady najmłodszym. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie otrzymają książeczki „Członek Klubu Puchatka” a rodzice broszury informacyjne.


Szkoła Bez Przemocy

Szkoła Bez Przemocy

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006 roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse. Od września 2006 do grona Organizatorów dołączyła Fundacja Grupy TP. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Od kwietnia 2006 do sierpnia 2008 na łamach dzienników regionalnych ukazało się ponad 2000 tekstów, z których ponad połowę stanowiły materiały poradnikowe i prezentacja dobrych praktyk.


Mleko z klasą

Mleko z klasą

Nasza szkoła należy do programu “Mleko z klasą”, który jest wspólną inicjatywą polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku codziennego picia mleka przez dzieci w Polsce. Inicjatywa „Mleko z klasą” jest oparta na programie dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, wykracza jednak poza jego ramy pod względem zakresu działań. Zadaniem programu „Mleko z klasą” jest zachęcenie dzieci do picia mleka poprzez zabawę i szereg aktywności edukacyjnych, są to m.in. konkursy dla dzieci oraz szkół, programy edukacyjne oraz działania skierowane do mediów.


Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Należymy do programu “Szkoła promująca zdrowie”. Jest to, ruch szkół promujących zdrowie (SzPZ) rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do ESSzPZ już w 1992 r. Od 1 stycznia 2007 r. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie ma nową siedzibę, mieści się w Holenderskim Instytucie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób (Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention) w Woerden. Od 1 stycznia 2008 r. Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie zmienia się w sieć Szkół dla zdrowia w Europie (SzZE).


Trzymaj formę

Trzymaj formę

Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu “Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.


Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Uczyć się by działać” jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczy w bezpłatnym kursie języka angielskiego i niemieckiego. Kurs realizowany jest przez Szkołę Języków Obcych LEVEL pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.3.4 Poprawa Jakości Kształcenia – „UCZYĆ SIĘ BY DZIAŁAĆ“.