Do poprawnego wyświetlania strony należy zainstalować przeglądarkę Mozilla Firefox lub Opera

Szkoła obecnie – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu

Szkoła obecnie

Szkoła dzisiaj

1 września 2006r. dyrektorem szkoły zostaje Ewa Skubis, a wicedyrektorem Jadwiga Sawicka – Pragnący. Od tej pory szkoła znacznie zmieniła swoje oblicze. Dokonano szeregu remontów m.in.: zmodernizowano kuchnię i jadalnię, wyremontowano pomieszczenia na poziomie piwnic,  utworzono nową szatnię dla uczniów. Zaadoptowano salę do potrzeb pracowni internetowej, dokonano remontu sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych, podłączono sieć internetową, elektryczną, dokonano wymiany okien, przebudowano całą część administracyjno – biblioteczną wraz z gabinetem pedagoga szkolnego, przeniesiono i odnowiono świetlicę szkolną, wyremontowano pokój nauczycielski, założono monitoring wizyjny. Wyposażono sale lekcyjne w nowe ławki, krzesła oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Nasze certyfikaty

Jesienią 2006 roku otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jako Szkoła Promująca Zdrowie tworzymy warunki i podejmujemy działania, które sprzyjają:

– dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców),

– podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska

W październiku 2008r. otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikat ten jest przyznawany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Do edycji 2008 przystąpiło 15 placówek oświatowych z województwa małopolskiego, a nasza „Jedynka” uplasowała się w rankingu na … pierwszym miejscu! W ramach programu oceniano nie tylko działania profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez szkołę, ale i obszar organizacyjny i infrastrukturalny, które to również stanowią o poczuciu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. W roku 2010 ponownie, po kontrolnym audycie przeprowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji  w Krakowie utrzymaliśmy nasz certyfikat, na naszej mocnej pozycji.

W 2010 roku również otrzymaliśmy Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”. Certyfikat Zielona Flaga jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym szkołom najbardziej zaangażowanym w promocję postaw proekologicznych. Nadawany szkołom na całym świecie w ramach realizowanego od 1994 roku Programu Eco-Schools. W programie tym uczestniczy prawie 15 000 szkół z 47 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji  i Oceanii. Do tej pory 500 szkół zdobyło certyfikat Zielonej Flagi. Światowe wyróżnienie w Polsce przyznaje Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, firm Toyota, Cadbury, Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja. Aby zdobyć certyfikat Zielonej Flagi szkoła musiała spełnić tzw. siedem kroków. Na początku stworzono własny kodeks ekologiczny oraz zebrano grupę roboczą, która realizowała projekt. Następnie w szkole przeprowadzony został  audyt, który pokazał nam jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany jest tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła była monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programem nauczania oraz włączenia w działania społeczności lokalnej.

Na przestrzeni czterech lat zrealizowaliśmy szereg programów profilaktycznych wśród nich do najważniejszych należą:

1.      Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas  I – III szkół  podstawowych. Celem programu  jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych;

2. Mleko z klasą, który jest wspólną inicjatywą polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku codziennego picia mleka przez dzieci w Polsce. Inicjatywa „Mleko z klasą” jest oparta na programie dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego;

3.      Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez  Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO.  Celem programu „Trzymaj formę” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły;

4.      Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” jego cel to zwiększenie świadomości na temat zdrowej diety oraz zachęcenie do wdrożenia jej w życie;

5. Akademia Misia Ratownika – celem programu jest edukacja dzieci klas I-III z zakresu wychowania komunikacyjnego, przeciwpożarowego, a także uwrażliwienie ich na zagrożenia wynikające z przestępczości; przeprowadzenie badań wzroku, słuchu, lateralizacji oraz treningu asertywności;

6.      Klub Bezpiecznego Puchatka – program edukacyjny przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Program skierowany jest do najmłodszych uczniów. Głównym celem tego programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, a także wytworzenie w nich naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia. Akademia Misia Ratownika została już dwukrotnie zrealizowana we współpracy z Małopolską Komendą Wojewódzką Policji i Małopolską Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

7. Program społeczny „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

8.      Zachowaj trzeźwy umysł;

9.      Sieciaki – celem programu jest edukacja najmłodszych uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci;

10.  Program „3…2…1…Internet!” poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie przeznaczony dla uczniów klas IV-VI;

11.  Stop Cyberprzemocy – klasy V-VI celem programu było przeciwdziałanie problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych;

12. Program „Uczyć się by działać” finansowanego ze środków Unii Europejskiej    z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach programu uczniowie naszej szkoły bezpłatnie uczą się języka angielskiego oraz niemieckiego;

13. e-Twining

Pozyskaliśmy granty od:

1. Fundacji Dobry Duszek oraz Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” na organizację dożywiania naszych uczniów;

2.       Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.  Banku Dziecięcych Uśmiechów na realizację projektów „Blisko domu, a ciekawie”;

3.      Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.   Banku Dziecięcych Uśmiechów „O uśmiech dziecka na dzień dziecka”;

4.      Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” na realizację  projektu „Szkolne arboretum na olkuskim szlaku przystanią dla wszystkich”;

5.      Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” na realizację  projektu „Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej”

Ponadto realizujemy:

6.      Program Radosna Szkoła – którego celem jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej;

7. Program Comenius – Partnerskie projekty szkół – projekt zatytułowany „Tradycyjne święta i związane z nimi potrawy, tańce i piosenki”.