• Projekty

     • ALTAMURA 21-25 marca 2022 r.

      Kontynuując realizację projektu (Sustainability: Learn, change, live - One future for all) w programie Erasmus+,  nauczyciele i dyrektor z naszej szkoły oraz partnerzy z Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Grecji, Polski i Włoch spotkali się w Altamurze, we Włoszech. Spotkanie to odbywało się w dniach 21-25 marca 2022 r. Tematem spotkania było „Identyfikujemy i zwalczamy zanieczyszczenia”. Powitano nas wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie grupy państw biorących udział w projekcie, nauczyciele i uczniowie, mieli chwilę, aby zapoznać się i zamienić parę zdań na początek spotkania. Mieliśmy okazję zwiedzić całą szkołę, poznać metody pracy oraz narzędzia stosowane przez kadrę nauczycielską  na co dzień, w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Uczestniczyliśmy w zajęciach oraz mieliśmy możliwość obejrzenia szkoły, między innymi bogato wyposażonych pracowni klasowych. Uczniowie mieli świetną okazję zaprezentowania swoich prac oraz podali konkretne rozwiązania na dany temat w postaci dekalogu. Kolejnym punktem wizyty było zabytkowe miasto - Matera. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od historycznego centrum, zobaczyliśmy, jak żyją mieszkańcy na co dzień. Mogliśmy też zobaczyć stare osiedle Sassi, które jest perełką starożytnej architektury. Poznaliśmy również miejscowego artystę, który zajmuje się najstarszą, a zarazem najbardziej dekoracyjną i elegancką techniką  graficzną - miedziorytem. Obejrzeliśmy jego warsztat i technikę wykonywania prac. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się, że współpracuje on z artystami w Krakowie. Nasi uczniowie byli zachwyceni jego pracami. W trakcje zwiedzania miasta zaglądaliśmy w różne zakątki Matery, gdzie poznaliśmy piękno i bogactwo tej europejskiej perły. Po powrocie do Olkusza, na pewno podzielimy się wrażeniami oraz znajomością historii z uczniami naszej szkoły, na temat tego pięknego miejsca, w ramach rozpowszechniania rezultatów projektu. Kolejny dzień – to warsztaty z zakresu gier i zabaw integracyjnych. Warsztaty były prowadzone przez partnerów projektu. Odkryliśmy na nowo, że wprowadzenie gier i zabaw w procesie integracyjnym jest kluczem do budowania wzajemnych relacji oraz efektywnej i wydajnej nauki. Poznaliśmy interesujące metody służące podwyższeniu motywacji wśród naszych uczniów. Następnego dnia, uczestniczyliśmy w pełnym muzyki i śpiewu przedstawieniu,  przygotowanym przez włoskich uczniów w miejscowym teatrze. Wydarzenie było przygotowane bardzo profesjonalnie i na pewno zostanie w naszej pamięci. Po występach wszystkie kraje biorące udział w projekcie zostały przedstawione lokalnej publiczności. Mieliśmy również okazję zwiedzić Alberobello, Trani oraz Castel del Monte - prawdziwe perełki włoskiej architektury. Poznaliśmy również miejscową kulturę oraz przyjrzeliśmy się z bliska, jak wygląda dzień powszedni mieszkańców włoskich miast. Ich świat bez pośpiechu, bez trosk oraz zrównoważony styl życia są godne naśladowania. Ostatni dzień to podsumowanie spotkania, dotychczasowych działań projektowych, stopnia osiągnięcia celów, podziału obowiązków na przyszłe działania, ustalenie dat przyszłych spotkań oraz analiza zagrożenia wynikającego z pandemii Covid -19. Wykonaliśmy również wstępną ewaluację oraz zidentyfikowaliśmy mocne i słabe strony projektu. Niestety, ta wspaniała edukacyjna przygoda, szybko dobiegła końca. Pożegnaniom i wzruszeniu nie było końca. Młodzież bardzo zżyła się przez ten czas spędzony razem, wspólne zdjęcia będą pamiątką, a wspomnienia zostaną w sercach uczestników na długi czas. Obiecywali, że za rok znowu się spotkają przy realizacji przyszłych projektów. To spotkanie było pierwszym ważnym krokiem tej wspaniałej przygody. Udowodniliśmy, że pomimo naszych kulturowych różnic, świetnie się rozumiemy i wybraliśmy właściwy kierunek dla dobra naszych uczniów. Udowodniliśmy, że w Europie nie ma granic i wszyscy jesteśmy jednym wielkim narodem. Chcemy żyć w pokoju, w zdrowym środowisku i otaczać się pięknem przyrody.

       

      „Sustainability: Learn, change, live - One future for all”,

      czyli „Zrównoważony rozwój: ucz się, zmieniaj, żyj - jedna przyszłość dla wszystkich”

      Pierwszego grudnia 2020 r. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację następnego projektu programu Erasmus+ pt. „Sustainability: Learn, change, live - One future for all”, czyli „Zrównoważony rozwój: ucz się, zmieniaj, żyj - jedna przyszłość dla wszystkich”. Tym razem naszymi partnerami są szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Grecji oraz Włoch, która jest koordynatorem projektu. Wspólne zainteresowanie tym zagadnieniem wpłynęło na wybór tematu projektu.

      Pomimo pandemii realizacja projektu już ruszyła pełną parą. Działania obejmują rozpowszechnienie projektu wśród lokalnej społeczności, tworzenie kącika projektu w szkole oraz logo projektu. W działaniach lokalnych biorą udział uczniowie ze wszystkich klas naszej szkoły, zaś w działaniach międzynarodowych uczniowie, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w działaniach projektowych. W trakcie jego realizacji będzie wykorzystywana technologia informacyjno-komunikacyjna oraz zostaną podwyższone kompetencje kluczowe (przyrodnicze, obywatelskie, językowe, społeczne, matematyczne, przedsiębiorcze).

      Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom jak ważny i cenny jest zrównoważony rozwój i jaki wpływ ma on dla przyszłych pokoleń naszej planety. Jest to temat, który nurtuje szkoły partnerskie od dawna i wymaga od naszej społeczności podjęcia konkretnych i pilnych działań w celu ratowania naszego świata. Będziemy również zastanawiać się jak zmniejszyć nadmierną konsumpcję oraz ograniczyć marnowanie żywności w Europie i na świecie. Będziemy poznawać nasze lokalne kultury oraz kopiować dobre praktyki związane z tematem projektu.

      Uczestnicy projektu będą poszukiwać nowatorskich niestandardowych rozwiązań w celu ograniczenia emisji spalin oraz, co za tym idzie, zwalczania ocieplenia klimatu. Metody, które będą stosowane w trakcie realizacji projektu to: burza mózgów, panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje oraz krytyczne i kreatywne myślenie. Podczas prac projektowych uczniowie poznają różnice oraz podobieństwa między krajami rozbudzając swoją ciekawość, a podczas zagranicznych podróży będą mieli okazję rozszerzać swoje horyzonty. Pomoże im to nauczyć się okazywać szacunek w stosunku do innych narodów, a tym samym zaakceptować różnice kulturowe odkrywając, że siła Europy tkwi w różnorodności.

      ZASADY WYBORU UCZESTNIKA WYJAZDU W RAMACH PROJEKTÓW ERASMUS+

      1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny składający się z co najmniej z 3 osób: przedstawiciela Dyrekcji szkoły oraz dwóch nauczycieli zaangażowanych w wykonanie danego zadania.
      2. Warunkiem uczestnictwa w  wyjeździe w ramach projektu  jest:
      1. terminowe i rzetelne wypełnianie powierzonych zadań projektowych;
      2. obowiązkowa obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu;
      3. aktywny udział w pracach projektowych;
      4. ocena zachowania ucznia nie niższa niż bardzo dobra;
      5. deklaracja rodzica o gotowości przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej podczas wizyty w Polsce;
      6. pełne przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19.
      1. W przypadku bardzo dużej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie przeprowadzony test pisemny ze znajomości konstrukcji leksykalno-gramatycznych języka angielskiego. W wyniku testu zostanie wybrana grupa uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego.
      2. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie. Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.
      3. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (wyjątek stanowi choroba; nagła, trudna sytuacja rodzinna), koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
      4. Koordynator oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.
      5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.