• Nasz profil

   • Naczelną wartością naszej szkoły jest ROZWÓJ.
    Wartościami instrumentalnymi są:

    JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, EMPATIA, WSPÓŁPRACA

    Misją szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jago potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.

    Wizja – nasza szkoła jest placówką, która stawia sobie jako nadrzędny cel wszechstronny rozwój ucznia. W dążeniu do realizacji tego celu kieruje się następującymi wartościami: Jakość, Bezpieczeństwo, Empatia i Współpraca. W tym celu:

    -  Zapewniamy naszym podopiecznym warunki do uzyskiwania wysokich efektów kształcenia niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższych etapach edukacyjnych oraz odnajdywania swego miejsca w życiu społeczno-zawodowym.

    -  Tworzymy bezpieczne warunki nauki i pracy.

    -  Budujemy klimat wzajemnego szacunku oraz zrozumienia dla indywidualności każdego dziecka.

    -  Zapewniamy warunki do kreowania postawy twórczej, podejmowania i inicjowania aktywności we współpracy i w zrozumieniu z pozostałymi członkami społeczności szkolnej.

    Absolwent naszej szkoły:

    -         Jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia i życia w społeczeństwie obywatelskim;

    -         Pozyskaną wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce;

    -         Jest osobą twórczą i kreatywną;

    -         Ma poczucie własnej godności i wartości;

    -         Jest otwarty na innych i rozumie ich;

    -         Potrafi efektywnie współpracować w zespole;

    -         Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych;

    -         Wsłuchuje się w to, co mówi drugi człowiek. Potrafi rozumieć jego wewnętrzny świat, którym się z nami dzieli.