• Právne informácie

   • Wstęp deklaracji

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem www.sp1olkusz.pl

    Dane teleadresowe jednostki:

    Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

    ul. Jana Kantego 5

    32-300 Olkusz

    Sekretariat: tel. 32 643 04 93

    fax. 32 643 04 93

    e-mail: sp1.olkusz@interia.pl, sp1olkusz@gmail.com

    Data publikacji strony internetowej: 08.11.2008 r.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.02.2021 r.

    Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    - Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23.

    - Część zamieszczonych na stronie informacji, w tym pochodzących od podmiotów zewnętrznych oraz przekazanych do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej, opublikowano w postaci załączników w formie skanów.

    - Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    Ułatwienia na stronie internetowej

    Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

    - podwyższony kontrast

    - możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

    - podświetlane linki

    - mapa strony

    - jasne tło

    Data sporządzenia deklaracji

    Deklarację sporządzono dnia 2021-01-29

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Osoba do kontaktu: Jadwiga Sawicka - Pragnący

    e-mail: sp1olkusz@gmail.com

    Telefon:  32 643 04 93

    (dotyczy powiadomień o problemach z dostępnością strony internetowej oraz wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.)

    Procedura wnioskowo-skargowa

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Siedziba Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu
    Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest wyposażony w windę umożliwiającą dostęp osób niepełnosprawnych na pierwsze piętro. Klient Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w sekretariacie znajdującym się przy wejściu głównym na parterze budynku może zażądać załatwienia sprawy. Przy budynku nie znajduje się miejsce parkingowe, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Można skorzystać z prawa wstępu z psem asystującym.

     
   • Napisz do nas

    Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej szkole, prześlij nam wiadomość za pomocą tego formularza kontaktowego.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać