• Aktualności

      • KOMUNIKAT

      • W związku z wystąpieniem na terenie szkoły zachorowania na COVID-19 oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń w okresie od  22.10.2020 – 20.11.2020 r. szkoła będzie pracować w systemie hybrydowym w ramach, którego:

       Klasy I – III będą się uczyć stacjonarnie zgodnie z planem lekcji

       Klasy IV – VIII w tym okresie będą się uczyć zdalnie. Wszystkie lekcje odbywać się będą z wykorzystaniem Google Classroom oraz wideo połączeń poprzez Google Meet

       Na dotychczasowych zasadach będzie działać świetlica, biblioteka oraz stołówka szkolna.

       Proszę o śledzenie na bieżąco planu lekcji, będzie on się zmieniał z uwagi na dużą absencję nauczycieli.

       Ewa Skubis

       Dyrektor szkoły

      • PROJEKT

      • Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”

       Rusza rekrutacja do nowego projektu adresowanego do uczniów 12 szkół podstawowych na terenie gminy Olkusz.

       Nadrzędnym celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych, które zdecydowały się na udział w projekcie.

       Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi otrzymają wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wezmą udział w zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych.

       Ponadto uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających.  W dwóch szkołach (ZSPI nr 1 w Olkuszu i SP 3 w Olkuszu) powstaną międzyszkolne pracownie informatyczne, z których korzystać będą mogli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, które nie posiadają sprzętu podobnego typu (współpraca szkół dotycząca korzystania z TIK).

       Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w nowopowstałych lub doposażonych gabinetach specjalistycznych oraz przy użyciu sprzętu zakupionego na potrzeby projektu.

       Dodatkowo wsparcie otrzymają również nauczyciele placówek, biorących udział w projekcie. Będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

       Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu – realizator projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu ogłasza nabór uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

       W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowane zostaną zajęcia z następujących przedmiotów:

       1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas 1 –  3:

       • J. polski
       • Matematyka
       • J. angielski

       2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas 4 – 8:

       • J. polski
       • Matematyka
       • J. angielski
       • J. niemiecki

       3. Zajęcia logopedyczne

       4. Terapia pedagogiczna

       5. Zajęcia uczę się uczyć

       6. Zajęcia – umiejętność radzenia sobie ze stresem Mindfulness ćwiczymy uważność dla  klas 1 – 8

       7. Trening umiejętności społecznych

       8. Instrumental enrichment (program rozwijający struktury inteligencji)

       9. Zajęcia rozwijające dla uczniów klas 1 – 3:

       • Zajęcia rozwijające logiczne myślenie
       • Zajęcia szachowe
       • Programowanie z DASH
       • Koło matematyczne z elementami programowania

       10. Zajęcia rozwijające dla uczniów klas 4 – 8:

       • Matematyka w szkole i w życiu - klasa 4-8
       • J. niemiecki dla klas 7-8
       • J. angielski
       • Mistrzowie programowania.

       Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowych 1 - godzinnych zajęć dodatkowych z nauczycielami/pedagogami z naszej szkoły. 

       Uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są uczniowie i nauczyciele Naszej szkoły, którzy spełniają warunki udziału w projekcie określone w Regulaminie projektu.

       Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariacie naszej szkoły w terminie do 20.09.2020 r. w godzinach pracy sekretariatu. O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decydować będzie liczba przyznanych punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie projektu.

       Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:

       • Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie,
       • Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w Projekcie.

       Wszelkie informacje o projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej UMiG Olkusz: http://www.umig.olkusz.pl/i ndex.php?option=com_content&view=article&id=7281:projekt-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-podstawowych-gminy-olkusz&catid=14&lang=pl&Itemid=167

       Informacja o sposobie realizacji i źródłach finansowania  projektu

       Projekt konkursowy pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

       Całkowita wartość projektu wynosi 5 813 903,12 zł,  w tym wysokość dofinansowania 5 253 544,21 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

       Regulamin_projektu.pdf

       Zalącznik_1a.pdf

       Zalącznik_1b.pdf

       Zalącznik_2.pdf

      • Organizacja wchodzenia i wychodzenia ze szkoły

      • Szanowni Państwo,

       uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły w następującym porządku:

       1a wejściem głównym

       1b; 2a wejściem od boiska szkolnego

       1c; 2b wejściem głównym

       3a; 3b wejściem od placu zabaw

       4a; 4b; 5a; 6a; 6b wejściem od placu zabaw

       7a; 7b; 7c; 8a; 8b wejściem głównym (wyjątkowo w piątek klasy 8a; 8b wejściem od placu zabaw)

      • LIST DO RODZICÓW

      • Szanowni Państwo!

       W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

       Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem nr 19/2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu z dnia 26 sierpnia 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują wszystkich uczniów oraz ich rodziców podczas pobytu w szkole.

       Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

       Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez wychowawców w dniu 1 września 2020 r.

       Pokładam również głęboką wiarę w pomoc Państwa w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Pomoc ta będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

       Wprowadzone Procedury zostały udostępnione na stronie internetowej szkoły pod adresem:

       www. sp1olkusz.pl w zakładce Bezpieczny powrót do szkoły

       Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

        

       Łączę wyrazy szacunku,

       Ewa Skubis

       Dyrektor Szkoły

      • ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

      • Szanowni Państwo,

       1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

       W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w roku szkolnym 2020/2021 w szkole zostaną wprowadzone zmiany, mające na celu  zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.

       Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r.  i zorganizowane zostanie w następujący sposób:

       Uczniowie klas pierwszych spotkają się z wychowawcami i dyrektorem na boisku szkolnym, w razie złej pogody na sali gimnastycznej zgodnie z następującym planem:

       • klasa 1a godz. 11.00 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 5
       • klasa 1b godz. 11.45 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 7
       • klasa 1c  godz.12.15 po spotkaniu z dyrektorem przechodzą do sali nr 6

       Ze względu na konieczność zachowania dystansu, spotkania rodziców z wychowawcami odbędą się w salach lekcyjnych.

       1 września 2020 r. Rodzic może towarzyszyć wyłącznie dziecku  z klasy I.

       Przyjmujemy zasadę, że jednemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.

       Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).

       Uczniowie pozostałych klas od II do VIII spotkają się w  przydzielonych salach lekcyjnych ze swoimi wychowawcami wg. następującego harmonogramu:

       klasy II-III wchodzą do szkoły wejściem od boiska szkolnego

       klasa II a – godz. 9.00 sala nr 7

       klasa II b –  godz. 9.10  sala nr 5

       klasa III a – godz. 9.20  sala nr 6

       klasa III b – godz. 10.30  sala nr 6

       klasy  IV-VI wchodzą do szkoły wejściem od placu zabaw          

       klasa IV a  – godz. 9.10  sala nr 14

       klasa IV b – godz. 9.20 sala nr 15

       klasa V a – godz. 9.30 sala nr 12

       klasa VI a – godz. 9.40 sala nr 10

       klasa  VI b – godz. 9.50 sala nr 16

       klasy VII – VIII wchodzą wejściem głównym

       klasa VII a – godz. 11.00 sala nr 10

       klasa VII b – godz. 11.10 sala nr 16

       klasa VII c - godz. 11.20 sala nr 12

       klasa VIII a – godz. 11.30 sala nr 15

       klasa VIII b – godz. 11.40  sala nr 14

       Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie.

       Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

       1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
       2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą.
       3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
       4. W salach lekcyjnych uczniowie mogą zdjąć maseczki.
       5. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
       6. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia.

       Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej.

       Z poważaniem

       Dyrektor Szkoły

       Ewa Skubis

      • ÓSMOKLASIŚCI DZIĘKUJĄ...

      • Uczniowie klas ósmych składają podziękowania Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud, poświęcenie i wspólny czas.

      • JUŻ WAKACJE!

      • Drodzy Uczniowie,

       Aż trudno uwierzyć, że nadszedł już czas zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Nie widzieliśmy się bardzo długo, pewnie wyrośliście niesamowicie w czasie, kiedy pracowaliśmy zdalnie. Był to dla nas wszystkich rok wyjątkowo trudny, ale też wzbogacił nas w nowe doświadczenia.

       Dziękujemy za Wasz aktywny udział w lekcjach online i systematyczne odsyłanie zadań swoim nauczycielom.

       Gratuluję Wam wyników uzyskanych na świadectwie zakończenia roku szkolnego, zdobytych nagród oraz wyróżnień.

       Szczególne gratulacje kieruję do naszych tegorocznych Absolwentów! Niezwykle dzielnie przeszliście przez zawirowania związane z przesunięciem na czerwiec terminu egzaminu ósmoklasisty. Teraz już ze spokojem możecie oczekiwać na wyniki egzaminu. Pewnie dokonaliście już wyboru szkoły ponadpodstawowej – trzymamy kciuki za Wasze decyzje i życzymy powodzenia!  

       Na czas WAKACJI życzę Wam drodzy Uczniowie, przede wszystkim udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego. Drodzy Uczniowie pamiętajcie jednak, by w tym czasie przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje jak i innych.

        

       Szanowni Rodzice!  

       Przede wszystkim chciałam zaznaczyć, że to właśnie Państwu należą się szczególne podziękowania za trud włożony w przygotowanie Waszych dzieci do podjęcia nauki zdalnej, wspieranie i pomaganie im w pokonywaniu trudności. Dziękujemy Państwu za współdziałanie i podjęcie trudu wdrożenia naszych dzieci do pracy z aplikacją G-Suite. Zarówno Państwa jak i nasze kompetencje w zakresie obsługi tej platformy wzrastały w niewiarygodnym tempie. Jesteśmy wdzięczni, że w tych niecodziennych okolicznościach nauki zdalnej, byliście Państwo przy i dla swoich dzieci, wpieraliście ich emocjonalnie i dbaliście o komfort pracy zdalnej. Dzięki temu wspólnymi siłami dobrnęliśmy do zakończenia roku szkolnego.  

        

       Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy! 

       Za nami niezwykle trudny czas. Przejście na system zdalnego nauczania był dla nas ogromnym wyzwaniem. Musieliście Państwo praktycznie z dnia na dzień przeorganizować swój warsztat pracy i dostosować się do nowego  trybu pracy. Dziękuję  za Waszą otwartość, zaangażowanie i poświęcenie. Dziękuję, że otoczyliście pomocą i wsparciem praktycznie każdego ucznia. Niejednokrotnie w późnych  godzinach wieczornych odpowiadaliście jeszcze na maile uczniowskie, poprawialiście i odsyłaliście zadania, niezłomnie podejmowaliście trud dotarcia do swoich wychowanków. A wiem doskonale, że nie zawsze było to łatwe. Jednocześnie jestem przekonana, że wzbogaceni o nowe doświadczenia, jakie przyniosło ze sobą czasowe ograniczenie zajęć w szkole, będziemy inaczej patrzeć w przyszłość. Natomiast nowe narzędzia, metody pracy i zdobyte umiejętności oraz kompetencje pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się.

       Na nachodzące WAKACJE życzę Państwu udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego.

       DO ZOBACZENIA WKRÓTCE! 

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Państwo,

       Dyrektor PSM I st. im. W. Kilara w Olkuszu serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną.

       Na stronie internetowej szkoły znajdują się informacje dotyczące zapisów na rok szkolny 2020/2021.

       http://psmolkusz.pl/

      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Rodzice,

       Informuję o  uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020 r.

       Szkoła będzie czynna w godzinach 8.00 – 15.00. W tych godzinach szkoła będzie pełnić funkcję opiekuńczo-wychowawczą z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

       W związku z powyższym należy do dnia 20 maja 2020 r.– do godz. 13.00 – złożyć oświadczenie o chęci skorzystania z zajęć organizowanych w szkole.

       Druk oświadczenia jest umieszczony na stronie internetowej szkoły (www.sp1olkusz.pl/ w zakładce Uczymy się w domu.

       Po wypełnieniu oświadczenia i jego podpisaniu, należy go zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły sp1.olkusz@interia.pl

       W przypadku braku takich możliwości, należy oświadczenie złożyć osobiście w szkole, wrzucając go do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, oznaczonej napisem „Korespondencja od rodziców”, znajdującej się przy wejściu do szkoły.

       Funkcjonowanie szkoły będzie zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych dzieci.

       Przypominam, że rodzicowi, który nie zdecyduje się na powrót dziecka do szkoły na organizowane zajęcia będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

       W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

       Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

       Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

        

       Dyrektor szkoły

      • NUMERY POMOCOWE

      • 116 111 - Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 - 2:00

       800 70 2222 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

      • KOMUNIKAT

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

       informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

       na rok szkolny 2020/2021 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci.

       Ewa Skubis

       Dyrektor Szkoły

      • KOMUNIKAT

      • Od 25 marca 2020 r. do odwołania w Szkole Podstawowej nr 1

       im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

       wyłączeniu podlega bezpośrednia obsługa interesantów.

       Dyrektor Szkoły

      • KOMUNIKAT

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

       w dniach 12 i 13 marca br. szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze.

       Od poniedziałku 16 marca br.
       do środy 25 marca br.

       szkoła zostanie całkowicie zamknięta

      • DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

      • 6 marca 2020 r. w naszej szkole zostało zorganizowane wydarzenie wieńczące projekt „Szkoła Pamięta Żołnierze Wyklęci”. Na spotkanie z młodzieżą klas siódmych i ósmych został zaproszony kombatant podziemia niepodległościowego por. Brunon Piekarski, który w latach 1946-1950  należał do organizacji niepodległościowych Ruch Oporu Armii Krajowej oraz Armia Podziemna na ziemi olkuskiej. Dla uczestników spotkania była to okazja do poznania przeszłych dziejów bezpośrednio od naocznego świadka i uczestnika tamtych wydarzeń. Należy pamiętać, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma możliwość poznać historię II wojny światowej i losy żołnierzy wyklętych wprost z ust weteranów.

       Kolejną częścią wydarzenia była gra terenowa, w której wzięli udział uczniowie klas VI, VII i VIII. W budynku szkoły oraz na placu szkolnym zostało zorganizowanych pięć punktów zadaniowych. Uczestniczące w grze pięcioosobowe drużyny miały za zadanie dotrzeć do wszystkich z nich zgodnie z otrzymaną mapą. Obsługę punktów stanowili uczniowie grupy projektowej oraz rekonstruktorzy ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olkuszu. Podczas zaliczania kolejnych punktów uczestnicy gry mogli poznać specyfikę leśnych oddziałów partyzanckich oraz wykonać sprawnościowe zadania praktyczne związane ze sprzętem i uzbrojeniem żołnierzy wyklętych. Następnie została im przybliżona konspiracja cywilna, ze szczególnym uwzględnieniem działalności propagandowej. Podczas tego zadania młodzież mogła z wykorzystaniem rekwizytów z epoki wcielić się w rolę twórców, drukarzy i kolporterów podziemnych ulotek. Nie zabrakło też zadania związanego z rolą dziewcząt i kobiet w konspiracji, w trakcie którego została zaprezentowana m.in. moda damska lat 40-stych. Prócz umiejętności wykonywania zadań praktycznych, uczestnicy gry także musieli wykazać się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym, wykorzystując – zdobytą m.in. dzięki przygotowanej wystawie i akademii – wiedzę. Drużyny, które otrzymały największą liczbę punktów zostały nagrodzone. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał pamiątkową przypinkę oraz broszurę zawierającą najważniejsze informacje na temat żołnierzy.

       Projekt został przygotowany przez nauczycielkę historii Justynę Brzezińską, we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz. Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w projekt . Szczególne przygotowanie w grę terenową wykazała klasa VII a. Natomiast klasa VIII a opracowała montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem polonistki Ewy Skołuckiej. Klasy VI a i IV a przygotowały dekorację pod nadzorem Anny Pawązkiej.

      • KOLOROWE SAŁATY

      • KOLOROWE SAŁATY

       Obfitość darów natury i aura wymagająca wzmocnienia odporności stanowiły doskonały pretekst do zrealizowania przez uczniów klasy II a i III b zajęć pt. „Kolorowe sałaty”. Projekt edukacyjny zrealizowano pod czujnym okiem wychowawców oraz nauczyciela j. angielskiego we wtorek 21 stycznia 2020 r. i oparto go na warsztatach kulinarnych i realizacji celów projektu Erasmus+.

       Uczniowie przygotowali barwną gazetkę, na której znalazły się opisy składników odżywczych występujących w poszczególnych owocach i warzywach oraz przepisy kulinarne.

       Największą radość sprawili wszystkim biorącym udział w spotkaniu przygotowując degustację potraw sezonowych. Na stołach pojawiły się: sałatki owocowe i warzywne, soczyste jabłuszka, soki owocowe, szaszłyki owocowe, pachnące kanapki.

       Wszystkim bardzo smakowało.

       Zachęcamy kolegów i koleżanki do eksperymentowania w kuchni z darami natury.

      • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

      • W piątkowe popołudnie, 24 stycznia, nasza szkoła gościła wyjątkowe osoby. Byli to seniorzy, babcie i dziadkowie pierwszoklasistów oraz grupa pensjonariuszy pobliskiego Domu Pomocy Społecznej. Najmłodsi uczniowie piosenkami i wierszami uczcili Dzień Babci i Dziadka. Wręczyli im własnoręcznie wykonane upominki. A, że jest jeszcze czas po temu, zaśpiewali kilka kolęd i pastorałek. Program uświetnił wokalny występ dziewczynek z klasy VI, działających w szkolnym wolontariacie. To miłe spotkanie zakończyła wizyta w słodkim kąciku, który przygotowały mamy naszych uczniów. Był to piękny i wzruszający wieczór.